Audit – en metode til at arbejde med kvaliteten i eget tilbud

I Standardprogrammet er auditmetoden relevant i forbindelse med den årlige interne kvalitetsovervågning (trin 3) i forhold til en række af standarderne. Metoden anvendes af tilbuddet til at udforske og vurdere om medarbejdere og ledelse i praksis følger de intentioner, tilbuddet har med deres retningsgivende beskrivelser. Tilbuddene undersøger også om deres praksis fører til, at formålet med standarden - og altså kvalitetsmålet - opnås.

Kort om auditmetoden

Ordet audit betyder direkte oversat revision eller høring og skal forstås som en systematisk faglig drøftelse, hvor fagpersoner kommer til orde. Audit tager udgangspunkt i at få belyst nuancer og forskellige organisatoriske og faglige aspekter af den eksisterende praksis. Derfor involveres de fagfolk, der er involveret i denne praksis, systematisk i auditten. Det er grundlæggende i metoden at fastholde en undersøgende og lærende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige praksis.

Om audit

'Om audit' beskriver metodens muligheder med baggrund i DEFACTUMs erfaringer med metoden inden for sundheds-, social- og psykiatriområdet.
Download 'Om audit'