Socialdirektørkredsen godkendte 29. januar 2016 temagruppens indstilling om at udvide pilottest af koncept for undersøgelse af brugeroplevet kvalitet med et år, således at også år 2016 indgår. Ønsket om udvidelse af pilottesten har baggrund i, at regionerne er enige om, at det afprøvede koncept er informativt, og at det fremadrettet med fordel kan indgå i det regionale kvalitetsarbejde. I pilotundersøgelsen 2016 justeres konceptet i forhold til organisering og indhold: 

  • Der skal være et fælles korps med minimum fem regionale undersøgere, hvoraf der deltager minimum én regional undersøger fra hver region. Undersøgeren bør så vidt muligt være fra en anden region end tilbuddet.
  • Antallet af undersøgelsesbesøg ved tilbud skal øges til 30 besøg (seks i hver region).
  • Som udgangspunkt gennemføres hvert besøg af én regional undersøger. Denne bør i gennemsnit afsætte 8 timer til gennemførelse af besøg (inkl. transport) samt 6 timer til afrapportering (inkl. kvalitetssikring).
  • Der organiseres kvalitetssikring af hver afrapportering internt i korpset af regionale undersøgere. Dette gøres for at sikre det forståelsesmæssige i afrapporteringerne samt skabe ensartethed og tværgående læring i korpset.
  • Metoderne og samspillet mellem metoderne skal afprøves og udvikles yderligere.
  • Brugertilfredshedsundersøgelsen skal sammentænkes med intern kvalitetsovervågning på tilbudsniveau med henblik på en evt. kadence mellem intern kvalitetsovervågning og ekstern evaluering.
  • Model for udarbejdelse af aggregerede data til ledelsesinformation skal videreudvikles.

Der er undersøgelsesbesøg ved 30 tilbud i regionerne i perioden ultimo april til ultimo september 2016.

DEFACTUM, som er sekretariat for kvalitetsmodellen på det sociale område, udarbejder et opsamlingsnotat på baggrund af pilotundersøgelsen ultimo oktober 2016.