I 2015 gennemføres en pilottest af en undersøgelse af brugeroplevet kvalitet på 15 udvalgte regionale, sociale tilbud. Konceptet er udarbejdet med baggrund i ønsker om at undersøge den brugeroplevede kvalitet på tværs af de målgrupper, som de regionale døgntilbud dækker. Borgernes oplevede kvalitet undersøges ud fra udvalgte undersøgelsestemaer, som har afsæt i udvalgte standarder. I pilottesten afprøves de tre kvalitativt funderede metoder:

  • Fokusgruppeinterview
  • Individuelt interview
  • Deltagende observation

De tre metoder skal afprøves for at undersøge om, det er muligt at indfange borgernes oplevelser og vurderinger af kvalitet ved de sociale, regionale botilbud. Evalueringen af de tre metoders egnethed foregår ved indsamling og analyse af forskellige data.

Den indhentede viden om borgernes egne oplevelser og vurderinger af kvaliteten ved de sociale regionale botilbud gives til hvert af de 15 tilbud, der vil få en mundtlig tilbagemelding ved undersøgelsesbesøgets afslutning. Dertil kommer en skriftlig afrapportering til de enkelte tilbud, ligesom samlede konklusioner om den brugeroplevede kvalitet i forhold til de udvalgte undersøgelsestemaer på tværs af metoder, tilbud og regioner samles med henblik på anvendelse fremadrettet.

Borgernes oplevelser i udviklingsarbejdet
Det er hensigten at den indhentede viden, om brugernes oplevelse af kvalitet ved de regionale tilbud, skal indgå i lærings- og udviklingsarbejdet, som en del af kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud, i regionerne og på tværs af regionerne. Borgernes tilkendegivelser vil altså være et værktøj til videreudviklingen af de regionale tilbud.