Hvad kræver SIP af jer?

Det er vigtigt at ledelse og administration/forvaltning støtter og bakker op om arbejdet med SIP. Tilbuddets/institutionens ledelse skal deltage i et indledende møde om SIP. 
Derudover skal hvert tilbud udpege to nøglepersoner, der skal:

  • stå for at tilrettelægge implementeringen af SIP på institutionen/botilbuddet i samarbejde med ledelsen
  • gå forrest i implementeringen af SIP i samarbejde med ledelsen
  • sætte sig grundigt ind i spørgeskemaernes indhold, så de kan stå til rådighed for spørgsmål fra resten af medarbejdergruppen
  • varetage den løbende kontakt til SIP-sekretariatet i DEFACTUM
  • sørge for at der udfyldes (elektroniske) spørgeskemaer ved ind- og udflytning og ved den årlige status for hver ung/borger

Hvor lang tid tager det?

Spørgeskemaerne skal udfyldes ved indflytning og udflytning, samt én gang årligt som status. Det vil sige, at skemaerne kun skal udfyldes én gang årligt for længere ophold.

I opstartsperioden skal I regne med, at det tager mellem ½ og 1 time at udfylde et spørgeskema, alt efter længden af skemaet. Når medarbejderne har lært spørgeskemaerne at kende viser vores erfaringer, at udfyldningstiden falder væsentligt. Udfyldningstiden afhænger desuden af, om spørgeskemaet udfyldes af en eller flere personer.

Hvad får I fra SIP-sekretariatet?

I forbindelse med at I går i gang med SIP, får I en grundig introduktion til SIP af en konsulent fra SIP-sekretariatet. Konsulenten kommer efter aftale ud på jeres tilbud og underviser medarbejderne i SIP og giver hjælp til implementeringen.

SIP-sekretariatet giver adgang til løbende konsulentbistand via mail og telefon og udarbejder årlige rapporter. Hvert år modtager I en rapport over institutionens/botilbuddets samlede forløb set i forhold til landsgennemsnittet for jeres målgruppe. I SIP-sikret udarbejdes hvert andet år desuden en samlet målgrupperapport med statistiske analyser af sammenhænge mellem baggrundsforhold, de ydede indsatser og de opnåede resultater på institutionerne/botilbuddene.

Hvert år afholder sekretariatet et lærings- og erfaringsudvekslingsmøde, hvor tilbud inden for målgruppen mødes og drøfter rapportens resultater.

Mulighed for særlige ydelser

I har mulighed for at aftale særlige konsulentydelser fra DEFACTUM til almindelig konsulenttakst. Det kan f.eks. være:

  • Yderligere informationsbesøg for medarbejderne på institutionen/tilbuddet
  • Ekstra implementeringshjælp til nøglepersoner og/eller botilbuddet/institutionen
  • Udarbejdelse af særlige analyser ud over, hvad der er indeholdt i afrapporteringerne.

Kontakt SIP-sekretariatet for nærmere oplysninger om SIP-programmerne, jeres tilbuds behov, priser mv.

Læs mere om, hvad SIP kan gøre for dig

Se hvordan SIP kan bruges til kvalitetsudvikling